เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน

100

24 พ.ย.63 ที่ โฮงเจ้าฟองคำ ชุมชนบ้านพระเกิด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผวจ.น่าน  เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว”เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน”  โครงการจ้ดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่านโดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ (1) เพื่อใช้งานศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของคนในภูมิภาค  (2) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดง  ( 3) เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ สินค้าและบริการในกลุ่ม C-POT และผลิตภัณฑ์รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน

  (4)เพื่อให้ประชาชนชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันมีโอกาสทำงานร่วมกัน โดยใช้งาน วัฒนธรรม เป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเกิดสำนักรักท้องถิ่น  (5) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนประชาชน คนรุ่นใหม่ให้นำมิติทางวัฒนธรรมไปใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม รวมทั้งแก้ไขวิกฤตการณ์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( 6) เพื่อเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการภาพถ่ายเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน จำนวนไม่น้อยกว่า 108 ภาพ โดยเป็นผลผลิตจากการคัดเลือกภาพถ่ายจากช่างภาพ สื่อมวลชน เพจ และบล็อกเกอร์ ที่ได้ลงพื้นที่จากกิกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบนเวทีและการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชน จำนวน 27 บูท การจัดนิทรรศการเส้นทาง ท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่านจำนวน 27 เส้นทาง ตลอดจนการจำลองวิถีชีวิตชุมชนคุณธรรมจำนวน 10 ชุมชนและที่พิเศษสำหรับการจัดงานครั้งนี้ คือ การประพันธ์ “เพลงท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน” ซึ่งประพันธ์/เรียบเรียงดนตรี โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านแก่กลุ่มเป้าหมายให้จดจำและนึกถึงจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้นการประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านแก่กลุ่มเป้าหมายให้จดจำและนึกถึงจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน