เปิดสวนโซลาร์ลอยน้ำ ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

130

เวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน  นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร  ประธาน บ.ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด สวนโซลาร์ลอยน้ำ มี นายอนันต์  นาคนิยม รองผวจ.ระยอง นายนภดล  ปิ่นสุภา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผจก.ใหญ่ ไออาร์พีซี พร้อมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ณ สวนโซลาร์ลอยน้ำ ไออาร์พีซี ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง และ กล่าวว่า  การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย สวนโซลาร์ลอยน้ำ ไออาร์พีซี ถือเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของชาติ

นายนพดล  ปิ่นสุภา  กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯได้ทำการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ ในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทฯ บนพื้นที่ 200 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 12.5 เมกะวัตต์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมความมั่นคงให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี  เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน  สวนโซลาร์ลอยน้ำ ไออาร์พีซี   คือ ทุ่นลอยน้ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE หรือ โพลิเอทิลีนความหน้าแน่นสูง มีคุณสมบิช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา  ส่งผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง ทนทานต่อแสง UV และทนต่อแรงกระแทก มีอายุการใช้งานของวัสดุยาวนานถึง 25 ปี ปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ  ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 10,501 ตัน หรือ เทียบเท่าการปลูกป่าราว 10,000 ต้น  นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทำหน้าที่เป็นพื้นที่รับน้ำ หรือ แก้มลิง ช่วยบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้งในเขต อ.เมือง ระยอง

นายอนันต์  นาคนิยม กล่าวว่า  ประเทศไทย มีพื้นที่ผิวน้ำคิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ประเทศ หากสามารถนำพื้นที่เหล่านี้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประเทศชาติก็จะได้รับประโยชน์จากพลังงานทดแทนได้มากขึ้น โครงการสวนโซลาร์ลอยน้ำ ไออาร์พีซี จึงนับเป็นความสำเร็จด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ที่ช่วยสร้างพลังงานสะอาด ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนกับจังหวัดระยอง และสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชาติ

นิตยา    ทุมมานนท์  จ.ระยอง/รายงาน