ผช.รมว.แรงงาน เปิดสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง จนท.ประกันสังคม รุ่นที่ 3

233

วันที่ 23 พ.ย.63 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ 3 เพื่อให้เกิดการพัฒนารับบริการทางการแพทย์และประสานความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี เน้นมาตรฐานการรักษาที่เท่าเทียม มีคุณภาพ ลดปัญหาการร้องเรียน การให้บริการด้านการรักษา สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ประกันตน ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่าศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

สำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสร้างหลักประกันสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย อีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดระบบบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนและลูกจ้างที่มีมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อลดการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ทั้งเนื่องจากการทำงานและไม่เนื่องจากการทำงาน ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการสัมมนาให้นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและพัฒนารับบการประสานงานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม พร้อมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงชีวิต และให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ประกันตน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานประกันสังคม นายสุรชัยฯ กล่าว

กานต์ เหมสมิติ/รายงาน