ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10

256

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลฎีกา ถ.ราชดำเนินใน สนามหลวง เมื่อเวลา 09.00 น. “นางเมทินี ชโลธร” ประธานศาลฎีกา ได้เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาท คณะเยาวชนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย-หญิง จำนวน 130 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกข้าอบรมในโครงการ“ค่ายต้นกล้าตุลาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 10 โดยมีการศึกษาดูงาน “ศูนย์การเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล”  ที่มีนางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ในฐานะประธานศูนย์การเรียนรู้ด้านกฎหมาย ฯ ให้การต้อนรับคณะเยาวชน ฯ ด้วย

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้กล่าวรายงานต่อประธานศาลฎีกาถึงการจัดโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการซึ่งใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่า สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นให้เยาวชนด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับกฎหมายการศาลยุติธรรม การศึกษาวิชากฎหมายทั้งในและต่างประเทศ การแนะนำแนวทางสู่การเป็นผู้พิพากษาและวิชาชีพกฎหมายอื่น ๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดี โดยที่ผ่านมาโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ ตั้งแต่รุ่นที่ 1-9 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,114 คน บางส่วนสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับเนติบัณฑิตและเริ่มประกอบอาชีพแล้ว บางส่วนยังศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกคนต่างมีทิศทางในการดำเนินชีวิตที่ดีสามารถเข้าใจการดำเนินงานของศาลยุติธรรม นำหลักการสำคัญของกฎหมายและแนวทางแห่งตุลาการที่ดีไปใช้ในการเป็นเข็มทิศดำเนินชีวิต นอกจากนี้เมื่อเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของศาลยุติธรรม เยาวชนต้นกล้าก็จะป็นแนวร่วมที่ดี ช่วยชี้แจงแสดงทัศนคติให้สังคมเข้าใจในบริบทการทำงานของศาลยุติธรรมมากขึ้น

ทั้งนี้ในพิธีเปิดโครงการ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ได้กล่าวถึงคณะทำงานและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีในการเปิดโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่ 10 ในวันนี้ การจัดโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการขึ้นเพื่อให้เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับศาลยุติธรรมในฐานะองค์กรหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของศาลยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมแก่สังคมภายใต้หลักการบริสุทธิ์และยุติธรรม ขณะเดียวกันยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตภายใต้กรอบกฎหมาย นอกจากนี้การจัดให้มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาวิชากฎหมาย เส้นทางสู่การเป็นผู้พิพากษายังช่วยให้เยาวชนผู้ร่วมโครงการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตด้วย ฯลฯ

 ด้านนายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม และประธานคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 10 ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ฯ ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะทำงานทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันโครงการ ฯ ให้ดำเนินจนเสร็จสิ้นได้ด้วยความเรียบร้อย มีความภาคภูมิใจกับเยาวชนทุกคนที่เข้าอบรมซึ่งจะได้ความรู้กลับออกไปต่อยอดแนวคิดการดำเนินชีวิต พร้อมตั้งเป้าหมายการสู่อาชีพในฝันในอนาคตได้ชัดเจน ขณะที่คณะทำงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมาที่จะส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น โดยการจัดกิจกรรมนั้น มีทั้งที่เป็นสาระความรู้จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการทางศาลจากศาลซึ่งเป็นสถานที่จริง

การจัดวิทยากรทั้งผู้พิพากษาและวิทยากรอิสระร่วมบรรยายและอภิปรายตลอดช่วงสัปดาห์ (6 วัน) อาทิ จริยธรรมสู่วิชาชีพนักกฎหมาย/แนวทางการศึกษาต่อในสาขาวิชากฎหมาย/การระงับข้อพิพาท/การปลุกพลังคิดบวกในวัยเรียน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมภาคสนาม (นอกห้องประชุม) การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในลักษณะ ‘ศาลจำลอง’ การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้มีความเชื่อมั่นว่าเยาวชนที่จะเข้าร่วม “โครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ” ทั้งในครั้งนี้และในโอกาสต่อ ๆ ไปจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและเก็บเกี่ยวความรู้ได้อย่างเต็มที่ดังความตั้งใจตามเป้าหมายของคณะทำงานที่ริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ครั้งแรก

กานต์ เหมสมิติ รายงาน