กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ราชบุรี

227

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 พ.ย.63 ที่ผ่านมา โดยมี พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง นพ.การุณย์ ไกรศรินท์ นายแพทย์ชำนาญการ นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมรับเสด็จ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดราชบุรี และใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งได้พระราชทานชุดของเล่น และสมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กเล็ก พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า

สำหรับจังหวัดราชบุรี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 17 ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2512 ปัจจุบันประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์ สาธารณสุขประเภทอื่นๆ และอาสาสมัครสายสนับสนุน รวมจำนวน 2,562 คน โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. ประจำจังหวัดราชบุรี เฝ้าพร้อมทั้งมีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี รายงาน