เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนา สถานการณ์น้ำในเขื่อน

105

วันที่ 17 – 18 พ.ย.63 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธาน นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 (ช.อขส-2.) กล่าวรายงาน มีนายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สกนช.) กรมชลประทาน การประปานครหลวง หน่วยงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สื่อมวลชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ประชาชนผู้ใช้น้ำ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน อีกทั้งยัง เป็นเวทีรับทราบข้อมูลแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ตลอดจนเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

กิจกรรมภาย ในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564” โดย นายชลเทพ ทาตรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทานการบรรยายเรื่อง “พ.ร.บ. น้ำ” โดย นายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สกนช.) การบรรยายเรื่อง”สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำภาคเหนือ” โดย นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้ำ กฟผ, การนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ต้นน้ำ เรื่อง “โดกหนองนาโมเดล” โดย นางสาวกุล ปัญญางศ์ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาลุมน้ำน่าน” โดยผู้แทนกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน  นายบรรจง ศรีสอาดผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 , นายประเสริฐ ศรีปัญญา ประธานสถานีสูบน้ำจังหวัดพิจิตร , นายสมาน กันทา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองจระเข้เผือก และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดนครสวรรค์

 

นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และนายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ จากชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่าน่าน ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก , โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำน่าน โดยเขื่อนสิริกิดิ์ การจำหน่ายสินค้าชุมชน อาทิ ผ้าทอ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมล็ดพันธ์พีช อาทิ ฟักทอง มะเขือเปราะม่วง พริกหยวก และข้าวอินทรีย์ จากวัดโปร่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามโครงการสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย และ เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานสังสรรค์”ลุ่มน้ำน่านสัมพันธ์” ครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน