ให้ความรู้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน

164

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การป้องกันการกระทำที่เป็นการทุจริตและความรับผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ และป้องกันการกระทำความผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลบ้านโป่ง โดยมี อาจารย์คะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก เป็นวิทยากรผู้บรรยาย โดยทางโรงพยาบาลบ้านโป่ง มีการกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น โดยมี พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุม มะลิ ไทยเหนือ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน