เอ็ม บี เค จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

120

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ประจำปี 2563  โดย นายบันเทิง ตันติวิท (ที่ จากซ้ายประธานกรรมการ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ (ที่ จากซ้าย) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ จากซ้ายประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี  ในการเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เมื่อเร็ว ๆ นี้