รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

188

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 บ้านโคก ตำบลโคกจาน ซึ่งร่วมกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี รวมถึงการแปรรูปข้าวเป็นข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งเป็นจุดจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้สมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรในชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก 116 คน พื้นที่การผลิตรวมกว่า 4,000 ไร่ โดย ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อให้ความรู้และยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบ โดยมี  นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหาร และพนักงานให้การต้อนรับ ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563