ตลาดนำการผลิต

117

ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (ตลาดนำการผลิต)

19 พ.ย.63/ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (ตลาดนำการผลิต) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กองทัพบก โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้มอบหมายให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตรวมถึงแนะนำช่องทางการนำสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร

ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่ากองทัพบกเป็นหน่วยงานที่เคียงข้างประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 และปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยใช้แนวคิด “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยมีสถานีวิทยุกองทัพบกและภาคีเครือข่ายเป็นผู้ประสานงานให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ โดยร่วมกันดำเนินการจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคและผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อนำสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก ณ ห้อง ออดิทอเรียม อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16พ.ย.63