รับสมัครคนหางานชายไปทำงานเกษตรที่อิสราเอล

457

18พ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย  อารยวงศ์ จัดหางานจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ประกาศ เปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Corporation on the Placement of Workers:TIC)”ครั้งที่ 15  ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง

มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร  คนงานภาคการเกษตรคุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหาร   สัญชาติไทย เกิดระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 24 ถึง วันที่ 27 พ.ย. 40 ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เสพสารเสพติด ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอลไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดา และมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลมีสุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี และไม่เป็นโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค   โรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี โรคเอดส์ โรคหนองใน โรคซิฟิลิส  โรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วมือกุด คดงอ ขาด ด้วน หรือ เกิน  ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)

 

หลักฐานและเอกสารในการสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ1.รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2.สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) 3.บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา4.สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัครหรือ ท.ร.1/ก หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ป.6 (ป.05) ที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กชาย (ด.ช.) 5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)6.สำเนาทะเบียนบ้าน 7.สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8,สด.43) 8.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา ที่จดทะเบียนหรืออยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา9.ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)10.สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก (ถ้ามี)11.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ใน

กรณีฉุกเฉินวัน เวลา การรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.สถานที่รับสมัคร :  สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กรุงเทพฯ หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯพื้นที่ 1-10สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000  โทร.0 5471 6075-6 ต่อ 103 ,104

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน