ปศุสัตว์ OK โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

191

18 พ.ย.63  นายปรีชา  ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม นายเศกสรรค์  สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือ ตลาดสดคูขวาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ ปศุสัตว์ OK ให้แก่ผู้ค้าซากสัตว์ และผู้บริโภค มีความรู้และความเข้าใจโครงการดังกล่าว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบและรับรองกระบวนการผลิตรวมถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

สำหรับขั้นตอนการขอรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK ยื่นได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจประเมิน ตรวจรับรอง และออกใบรับรองตมลำดับ จากนั้นจะมีการมอบป้ายปศุสัตว์ OK ติดตั้ง ณ สถานที่จำหน่าย  ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากสารตกค้างจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์ถูกกฎหมาย  สถานที่จำหน่ายสะอาด  สามารถสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ไปยังต้นทางการผลิตได้  และได้รับการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานจากสายตรวจปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์อยู่เสมอ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน