สั่งอุ้มชาวสวนลำไยทั่วประเทศ 3 พันกว่าล้านบาท

216

“นราพัฒน์” ลุยเมืองจันท์ เยียวยาชาวสวนลำไยอายุเกิน 5 ปีไรละ 2 พันบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ กรอบวงเงินกว่า 3 พันกว่าล้านบาท แนะเกษตรกรนำไปปรับปรุงลำไยให้มีคุณภาพ

18พ.ย.63/นายนราพัฒน์  แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างเดินทางมาที่จ.จันทบุรีเพื่อเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำใยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการเยียวเกษตรกรชาวสวนลำไยประจำปี 2563 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) ครัวเรือนเป้าหมาย 200,000 ครัวเรือน ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ กรอบวงเงินงบประมาณ 3,440,049,735 บาท ปี 2563 พบว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทั้งประเทศ จำนวน 237,654 ครัวเรือน พื้นที่ 1,717,651 ไร่ โดยมีเกษตรกรที่ปลูกลำไยอายุ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 202,013 ครัวเรือน พื้นที่ 1,429,013.09 ไร่ ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรอย่างถูกต้อง

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งข้อมูลเกษตรกร ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินการโอนเงิน โดยแบ่งการโอนเงินเป็น  2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 จำนวน 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1,417,270.87 ไร่ จำนวนเงิน 2,834,541,740 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 2 จำนวน 2,013 ครัวเรือน พื้นที่ 11,742.22 ไร่ จำนวนเงิน 23,484,435 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และดูแลเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกษตรกรชาวสวนลำไยเข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และมีเกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายผลผลิตลำไยไปตลาดต่างประเทศ ซึ่งในภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรร่วมโครงการทั้งหมด 10 อำเภอ รวมจำนวน 14,438 ราย พื้นที่ 211,231.46 ไร่ คิดเป็นจำนวนเงินที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นเงิน 422,462,910 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวเกษตรกรจะได้นำไปใช้ลงทุนเตรียมการผลิตลำไยและปรับปรุงคุณภาพลำไยสำหรับฤดูกาลใหม่ รวมทั้งใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน