เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ปี63

166

เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธาน นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 (ช.อขส-2.) กล่าวรายงาน มีนายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน การประปานครหลวง หน่วยงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สื่อมวลชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ประชาชนผู้ใช้น้ำ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน อีกทั้งยังเป็นเวทีรับทราบข้อมูลแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ตลอดจนเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

 ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำน่าน โดยเขื่อนสิริกิติ์ การจำหน่ายสินค้าชุมชน อาทิ ผ้าทอ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมล็ดพันธุ์พืช อาทิ ฟักทอง มะเขือเปราะม่วง พริกหยวก เเละข้าวอินทรีย์ จากวัดโปร่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามโครงการสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย และในภาคค่ำ (17 พฤศจิกายน 2563) เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานสังสรรค์ “ลุ่มน้ำน่านสัมพันธ์” ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน