จิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

96

18 พ.ย.63 ที่ อำเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม นายเศรษฐา เณรสุวรรณ  นายอำเภอยางสีสุราช เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ และบริเวณถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ  ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ และบริเวณโดยรอบ

โครงการจิตอาสาพระราชทาน  จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้ทุกจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์  จ.มหาสารคาม/รายงาน