สร้างฝายชะลอน้ำ ป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด

162

18พ.ย.63  กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง จัดกิจกรรม “โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2563” ณ ป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ ป่าไม้และทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศน์ มีนายอนุศักดิ์ นิจรัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นประธานเปิดงาน  นายวิศิษฎ์ ศรีนันทวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสวิศวกรรมและวิเคราะห์โครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ที่ได้ดำเนินโครงการร่วมกันในการสร้างฝายชะลอน้ำทั้งสิ้น 122 ฝายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ นับเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรน้ำ และยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พื้นที่ โดยสามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์ป่าขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชน และสร้างความร่วมมือที่ดีกับทุกภาคส่วน

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน