จัดหางานจังหวัดน่านเข้มออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบนายจ้าง

106

17 พ.ย.63 นายชาติชาย อารยวงศ์ จัดหางานจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ช่วงนี้ในพื้นที่ของจังหวัดน่าน มีนายจ้าง/สถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว จึงได้ มอบหมายให้นางสรัญญา ปุญญกาญจนะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว (รับเหมาก่อสร้างบ้า)ณ อำเภอเมืองน่าน จำนวน 2 แห่ง พบว่าแรงงานต่างด้าว จำนวน 15 คน เพื่อควบคุมตรวจสอบให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน