อำเภอยางสีสุราช ไอเดียเริ่ด นำเพจเจอร์เรียกคิวบริการ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่

205

นายเศรษฐา เณรสุวรรณ  นายอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม  เปิดเผยว่า กรมการปกครอง ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้ชื่อ “10 โครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” โดยประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ การยกระดับงานบริการ และการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้ส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสำคัญดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม อำเภอยางสีสุราช  จึงได้คิดค้นนวัตกรรมให้บริการที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal เพื่อมุ่งสู่ “อำเภอ…วิถีใหม่” โดยการจัดทำโครงการ “ยกระดับงานบริการด้วยระบบเพจเจอร์เรียกคิว” หรือระบบเรียกคิวไร้สาย เป็นนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ที่เน้นการอำนวยความสะดวกและลดปัญหาจากจัดระบบบัตรคิว ภายในสำนักทะเบียนอำเภอ  ซึ่งแบบเดิม การเรียกบัตรคิว จะทำให้ล่าช้า เพราะผู้มาติดต่ออาจจะไม่ได้ยินในการเรียก   ขั้นตอนใหม่ ผู้มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร เจ้าหน้าที่อำเภอจุดทางเข้า จะมอบเพจเจอร์แทนบัตรคิว   ให้ซึ่ง แต่ละชิ้นจะมีตัวเลขกำกับเอาไว้  เมื่อถึง คิวลำดับ ต่อไป ก็จะกดเตือนไปที่เพจเจอร์ ด้วยแสงและระบบ และใช้บริการอย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว

นายเศรษฐา เณรสุวรรณ  นอภ.ยางสีสุราช  กล่าวถึง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือการลดปัญหาการยืนต่อคิว ลดความแออัดในบริเวณหน้าเคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนราษฎรหรืองานบัตรประจำตัวประชาชน ช่วยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ  ลดเสียงรบกวนจากลำโพงกลาง ลดปัญหาการเรียกแล้วไม่ได้ยินหรือสับสนในลำดับคิวกรณีทำกระดาษคิวหาย ลดปัญหาการแซงคิว สามารถลดต้นทุนในการจ้างเจ้าหน้าที่ และยกระดับงานบริการของสำนักทะเบียนอำเภอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   นอกจากนั้นยังช่วยเปลี่ยนบรรยากาศภายในสำนักทะเบียนอำเภอให้น่าใช้บริการมากขึ้น สามารถสร้างความประทับใจให้กับประประชาชนในทุกครั้งที่มาใช้บริการ และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของอำเภอให้ดูดีและทันสมัยมากยิ่งขึ้น  สามารถนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับปรุงงานบริการของสำนักทะเบียนอำเภอให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal เพื่อมุ่งสู่ “อำเภอ…วิถีใหม่” ตามแนวทางการขับเคลื่อน “10 โครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” (10 flagships to DOPA New Normal 2021).

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน