“อุทยานฯ”หนุนสำรวจ-ศึกษา-วิจัย-ทดลอง-พื้นที่ป่าอนุรักษ์

141

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาและสนับสนุนงานด้านต่างๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

17พ.ย.63/ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่จัดทำขึ้นระหว่าง 2 หน่วยงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นด้านการสำรวจ ศึกษา วิจัย ทำการทดลอง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน ในการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนการใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคำนึงความสมดุล ยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ

อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้การเก็บ จัดหา หรือการรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ หรือความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อการสำรวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกำหนดให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากผลการศึกษาหรือวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้วย

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา     5 ปี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน