“ธรรมนัส” แจก สปก. 2 อำเภอ 70 ราย ขึ้นขับรถไถกลบตอซางลดการเผา

124

วันที่ 16 พ.ย.63  ที่บ้านปงหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รมช.เกษตรและสหกรณ์ฯ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย  ตีฆ้องเปิดงาน  Kick Off   9 ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนเกษตรกรทั้งจังหวัดจาก 18 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา   ลดปัญหาก่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส  พงศ์เผ่า  ได้มอบเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01 ให้แก่เกษตรกรจำนวน 40 ราย   ก่อนเดินไปขับรถไถกลบตอซางข้าว  และโปรยเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยบำรุงดิน   ทั้งเดินเยี่ยมชม บูธ นิทรรศการต่าง ๆ   การใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  การปลูกพืชบนพื้นที่สูง  นิทรรศการชุมชนปลอดการเผา  และตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากการเผา

ต่อจากนั้นช่วงบ่าย ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า  พร้อมคณะเดินทางไปที่ลานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สรวย  ร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนระบบการผลิต  ตลาดสินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศไทย   รวมทั้งการรณรงค์ลดการเผาเพื่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  และมอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของเกษตรกร (สปก.) จำนวน 30 ราย

วีรชัย  ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน