รณรงค์เกี่ยวข้าวปลอดการเผา มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา

203

16 พ.ย.63 ที่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโนนจาน ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด งานรณรงค์เกี่ยวข้าวปลอดการเผา มหาสารคาม มหานครปลอดการเผา โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารบริษัท สยามคูโบต้าฯ คูโบต้ามหาสารคาม ผู้บริหารสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคมโคกก่อ และประชาชนเข้าร่วม

นายปราโมทย์ วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผย ตามที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีความร่วมมือกับภาครัฐประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดทำโครงการเกษตรปลอดการเผา Zero Burn ในการผลักดันนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการรณรงค์ไม่ให้เกษตรกรเผาเศษวัสดุที่ทำการเกษตร และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการเผาจากภาคการเกษตรของจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนนโยบายของทางจังหวัดมหาสารคาม ที่ขับเคลื่อนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินโครงการนี้อย่างจริงจัง โดยทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯในจังหวัดมหาสารคาม ในรูปแบบเกษตรครบวงจร Kubota (Agri) Solutions ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และยังต่อยอดในเรื่องเกษตรปลอดการเผา Zero Burn จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “งานรณรงค์เกี่ยวข้าวปลอดการเผามหาสารคาม มหานครปลอดการเผา” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ฝุ่นควัน PM 2.5 และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการรณรงค์ไม่ให้เกษตรกรเผาเศษวัสดุที่ทำการเกษตร เช่น นำฟางข้าวที่เหลือจากการเกี่ยวข้าวมาอัดเป็นก้อนฟางใช้เป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก ทำวัสดุคลุมดินหลังการหว่านเมล็ดพืช ทำเพาะเห็ดฟาง และการใช้ผลิตเยื่อกระดาษ

พรเทพนิพัท  พจน์วิวัฒน์  จ.มหาสารคาม/รายงาน