“นฤมล” เดินหน้า EEC รุกพัฒนาทักษะแรงงาน

147

16พ.ย.63 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 3 ชลบุรีและสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการพัฒนาแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อม และการฝึกอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

รมช. แรงงาน กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (สพร.3 ชลบุรี) และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เนื่องจากมีการฝึกอบรมที่น่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ได้ มีหลักสูตรการฝึกที่ทันต่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะการฝึกด้านอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากการรายงานข้อมูล พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพร. 3 ชลบุรี มีเป้าหมายพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จำนวน 3,620 คน และส่งเสริมสถานประกอบกิจการดำเนินการอีก 308,000 คน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในด้านการฝึกอบรม มีทั้งการยกระดับผีมือแรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การฝึกอบรมมีทั้งการฝึกประเภท hard skill และsoft skill เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ MARA ที่ทำหน้าที่หน่วยฝึกอบรมที่เน้นเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ มีแผนการฝึกอบรมอีก 1,100 คน หลักสูตรที่ดำเนินการฝึกจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัตโนมัติ หุ่นยนต์ โปรแกรมการผลิต และเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่แผนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อีกทั้ง มีเป้าหมายบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอชนในแผนการฝึก EEC Model Type B อีก 100 คน เช่น การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

กานต์ เหมสมิติ รายงาน