สทนช.จ่อคลอดแผนหลักลุ่มน้ำสงครามจัดการท่วมแล้งคงระบบนิเวศแม่น้ำโขง

97

16 พ.ย.63 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าว พบว่า ปัจจุบันมีความก้าวหน้าโครงการแล้ว 20% คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรวม 10,187 ไร่ พื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 18 หมู่บ้าน 946 ครัวเรือน ครอบคลุม 4 ตำบล ได้แก่ ต.นิคมน้ำอูน หนองปลิง และสุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน และ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ มีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร อุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการผลิตน้ำประปา

ต่อมาได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อ.พังโคน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการศึกษา เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพียงแห่งเดียวในพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม จากผลการศึกษาแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำสงคราม พบว่า โครงการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำน้ำอูน เป็นโครงการที่มีความสำคัญลำดับต้นๆตามแผนงานระยะเร่งด่วน รวมทั้งองค์ประกอบในการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำอูน และช่วยในการบรรเทาอุทกภัยท้ายอ่างน้ำอูน ในบริเวณที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากน้ำแม่น้ำโขงด้วย

ดร.สมเกียรติ  กล่าวต่อว่า ขณะนี้การจัดทำแผนหลักการพัฒนาทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสงครามใกล้จะแล้วเสร็จ เหลือเพียงการนำความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากเวทีการมีส่วนร่วมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 – 12 พ.ย.ที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ประมวลผลและสรุปเป็นร่างแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำสงครามที่สมบูรณ์ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนในฤดูแล้ง พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถปรับตัวได้ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ขณะเดียวกัน ยังมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนแม่บทน้ำ 20 ปี โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร รักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำ รวมถึงอนุรักษ์ฟื้นที่ทรัพยากรประมงและป่าไม้ โดยแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำสงครามปี ( ปี 2565 – 2580 ) มีแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ประกอบด้วยโครงการ/มาตรการที่เป็นสิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 2,894 โครงการ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 422 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 1.3 ล้านไร่ พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 461,680 ไร่

วัฒนะ แก้วก่า  จ. สกลนคร /รายงาน