ส่งมอบอาคารเอนกประสงค์

205

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ “อาคาร ๕๐ ปี สศก.

15 พ.ย.63/ ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ “อาคาร ๕๐ ปี สศก.” โดยมีพลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ เป็นประธานเปิด ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา จ.มุกดาหารพร้อมทั้งให้การสงเคราะห์โรงเรียน 5 รร. ในพื้นที่ จ.มุกดาหารและนครพนม เช่น รร.บ้านย้อมพัฒนา ส่งมอบอาคารห้องสมุด รร.บ้านกอก มอบโรงเรือนเพาะเห็ด รร.บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี มอบห้องสุขานักเรียนชาย-หญิง รวม 7 ห้อง เมื่อเร็วนี้ๆ