สปจ.น่าน เขต 1 อบรมครูปฐมวัยปลูกพลังบวก

106

13 พ.ย.63  นายสมเร็จ  อุดแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์  จันต๊ะพรมมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยตามโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า – บุหรี) สำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดอบรม ครั้งนี้ สำนักงานกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้คัดเลือกจังหวัดน่านเป็นตัวแทนภาคเหนือในการขยายเครือข่ายโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า – บุหรี่)  สำหรับเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา 22 แห่ง ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน  โดยสำนักงานกองทุนสร้างเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนชุดกิจกรรมห้องเรียนละ 1 ชุด จำนวน  230 ชุด โดยจัดการอบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 80 คน  โดยใช้ ห้องประชุมเวทีวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต เป็นสถานที่ฝึกอบรม

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน