ประกาศรับรอง (ซ้ำ) ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน

106

12พ.ย.63 ที่อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลมอบโล่รางวัล “ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน” ให้กับ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 แห่ง จากทั่วประเทศ ซึ่งคัดเลือกจากเทศบาลและ อบต. ที่มีการจัดการชุมชนปลอดภัยและเข้มแข็งได้มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินเชิงพื้นที่

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ผู้แทน ISCCC มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แผ่นทองจารึกและธงเกียรติยศ ชุมชนปลอดภัยสากลแก่ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ในโอกาสที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการประกาศรับรอง (ซ้ำ) ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน ลำดับที่ 316 สมาชิกชุมชนปลอดภัยระดับสากล จาก ศูนย์รับรองชุมชนปลอดภัยสากล International Safe Community Certifying Centre (ISCCC)Re-designation Muang Nan Safe Community ceremony at NIEMS, Nov 12,2020 นอกจากนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังได้เป็นประธานในการมอบโล่ ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นำร่อง 24 แห่ง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน