“มนัญญา” ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา มอบเงินเยียวยาเกษตรกร

146

13 พ.ย.63 เวลา 10.00   ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ส่งเสริมอาชีพชาวสวนลำไย สนับสนุนการผลิตลำไยคุณภาพ พร้อมด้วย นางกุลฤดี  พัฒนอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายผล  ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา และตัวแทน จากสหกรณ์การเกษตร ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

“จังหวัดอุตรดิตถ์นับเป็นแหล่งปลูกลำไยที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรเชิงรุกในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ จึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่สะท้อนถึงการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาลและการขับเคลื่อนนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น” นางสาว มนัญญา  กล่าว

จากนั้นได้พบปะพี่น้องเกษตรกรภายในงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ได้พบปะตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์มีสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เข้าร่วมโครงการ จำนวน 73 ราย พร้อมการบริการให้คำปรึกษาเกษตรกร

ประสิทธิ์    ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน