สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ลดต้นทุนแรงงาน

236

14 พ.ย.63 ที่บ้านเหล่า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563 โดยมี นางสุภาณี พลศรี เจ้าของแปลง และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นวัฒนธรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ที่ชาวนาได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชาวนาในด้านการใช้แรงงาน ขวัญกำลังใจ และความสามัคคีในกลุ่มชาวนาด้วยกัน

ปัจจุบันวิวัฒนาการ การทำนาได้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตจากที่เคยอาศัยแรงงานคน สัตว์ และความร่วมแรงร่วมใจระหว่างกันของชาวนา มาเป็นการผลิตโดยการพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตด้านการจ้างแรงงาน ด้วยการวานขอแรงงานระหว่างกันของชาวนา โดยเฉพาะการรณรงค์ให้เกิดการวานขอแรงงานในการเก็บเกี่ยวข้าวร่วมกัน เรียกว่า “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ซึ่งจะส่งผลให้ชาวนาได้ถือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดีขึ้น

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม  /รายงาน