“นฤมล” เกี่ยวก้อย “สุชาติ” เยือนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

111

13พ.ย.63/  นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  รมช.แรงงาน ร่วมตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า ในสภาวะวิกฤตของประเทศที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทั้งสถานการณ์ covid-19 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายแรงงานโครงสร้างประชากรสังคมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลโดยตรงต่อแรงงานและโลกการทำงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการกระทรวงแรงงานทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต้องทำงานหนักมากขึ้น ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับไว จึงขอฝากข้าราชการทุกคนทุกระดับจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ รวมถึงทำงานเชิงรุกกับการทำงานให้ทันกับสถานการณ์และนำเทคโนโลยีดิจิทัล

ศ.ดร. นฤมล กล่าวว่า การพบปะกับผู้บริหารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อต้องการเน้นย้ำให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะฝีมือที่ส่งผลให้แรงงานมีงานทำ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ได้มอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้แนวคิด 3 ประการ คือ “สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ” เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับไว ตรงกับความต้องการของแรงงาน และสามารถต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน กพร. ได้ดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน มีความเข้มแข็ง เป็นแรงงานคุณภาพ ผ่านการดำเนินงานเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงาน จาก “กระทรวงด้านสังคม” ไปสู่ “การเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ” โดยเน้นการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงที่มีภารกิจเชื่อมโยงกันและบูรณาการกับภาครัฐและภาคเอกชน

“การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  มีคนว่างงานและเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก  มองหาอาชีพใหม่ จึงส่งผลให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องปรับตัวและวางแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   ควรทำใน 3 เรื่องหลัก คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบอินเตอร์เน็ต   เรื่องที่ 2 คือ การทำ platform เรื่องที่ 3 คือการสร้าง Content เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล   ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ ต้องทำพร้อมๆ กัน จึงจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน” รมช. แรงงาน กล่าว

กานต์ เหมสมิติ รายงาน