ศูนย์หัวใจรพ.พญาไท2 ยกระดับบุคลากรดูแลผู้ป่วย

188

12 พ.ย.63   ที่ห้องประชุมWe Own และ We happy ชั้น9 อาคารจอดรถPA โรงพยาบาลพญาไท2  นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ สนับสนุนงานวิจัยความร่วมมือ ต่างประเทศ และ ผอ.ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2 จัดโครงการประชุมวิชาการโภชนาการClinical Nutrition Update 2020 เรื่องNutrition Update in Heart Failure 2020 เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลโภชนาการของนักกำหนดอาหารในกลุ่มรพ.เครือพญาไท-เปาโล โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจากนพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผอ.สายบริหารงาน โรงพยาบาลกลุามPMC และ ผอ.โรงพยาบาลพญาไท2และรศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์และ อาจารย์ ดร.วนะพร ทองโฉม กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เป็นวิทยากรในครั้งนี้โดยมีนักโภชนการของรพ.กลุ่มPMCเข้ารับการอบรม

ในงานยังมีกิจกรรมcooking class สาธิตเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับโรคหัวใจล้มเหลว โดยทีมนักกำหนดเพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องหัวใจล้มเหลว สามารถดูแลและควบคุมอาการของตัวเองได้ที่บ้านและยังมีช่วงตอบปัญหาสำหรับผู้ที่มีความสงสัยเกี่ยวกับโรคและอาการนี้จากผู้เชี่ยวชาญ

ศุภลักษ์ พวงเพชร จ.สมุทรปราการ/รายงาน