ตลาดนัดรวมใจ อาหารดี และสินค้ามีประโยชน์

151

12พ.ย.63 / ที่ โรงเรียนบ้านสบปืน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ตลาดนัดรวมใจ อาหารดีและสินค้ามีประโยชน์” โดยมีนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่บ้านสบปืนและใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน กิจกรรม”ตลาดนัดรวมใจ อาหารดีและสินค้ามีประโยชน์” เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการกิจกรรมเพลงเพลินอาหารดีมีประโยชน์ ซึ่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง เป็นโครงการต่อยอด เพื่อยกระดับการฟัง-พูดภาษาไทยบนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า การทำอาหารดีมีประโยชน์โดยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น โรงเรียน และชุมชน อันได้แก่ พริก กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ ไข่ และอื่น ๆ มาประกอบอาหารหรือแปรรูปในรูปแบบต่าง จะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้นำงานฝีมือในท้องถิ่น เช่น ไม้กวาด ตะกร้า น้ำพริก ไข่ป่าม กล้วยฉาบ ลูกชิด ข้าวและผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ นำมาจำหน่ายเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว ควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่เน้นการฟัง –พูดภาษาไทย จากการค้าขาย การประกอบอาหาร งานฝีมือ ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาไทยได้ดีมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน