ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

104

12พ.ย.63 ที่  ห้องศรีสกล โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร จ.สกลนคร พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ  บูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดสกลนคร โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผวจ.สกลนคร อบจ.สกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร จัดกิจกรรม “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว  เป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อน แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรต่างๆ ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้บูรณาการทำงานกับ จังหวัดสกลนคร อบจ.สกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร ตั้งแต่ปี 2562  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.สกลนคร

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน