ด่วน!ปศุสัตว์ท่าวังผา ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว

109

12พ.ย.63/ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท้องที่ บ้านหนอง หมู่ที่ ๗ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จ.น่าน  พบสุกรป่วยเป็นโรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ ศ. 2558 โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียงหรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

  1. ให้ท้องที่ บ้านหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปทางทิศเหนือ จด บ้านทุ่งฆ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปทางทิศใต้ จด บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านไปทางทิศตะวันออก จด บ้านตอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่านไปทางทิศตะวันตก บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine Reproducti’ve and Respiratory Syndrome : PRRS) ในสุกร
  2. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558

จากข้อมูลสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ โรค PRRS เป็นโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการของโรคในระบบสืบพันธุ์ และทางเดินหายใจในสุกรที่เกิดจากเชื้อไวรัสในตระกูล Arteriviridae เชื้อไวรัสสามารถขับออกมาจากร่างกายของสุกรป่วยทางอุจจาระ ปัสสาวะ ลมหายใจ และน้ำเชื้อ ซึ่งสามารถติดต่อหรือแพร่ไปยังสุกรตัวอื่นๆ ได้ โดยการกินหรือการสัมผัสโดยตรง เช่น การดม การเลีย หรือการผสมพันธุ์ นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อทางระบบทางเดินหายใจหรือผ่านวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในฟาร์มที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส

การวินิจฉัยโรค โดยการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคต่อเชื้อพี อาร์ อาร์ เอส และการตรวจแยกพิสูจน์เชื้อ โดยการเก็บตัวอย่างซีรั่มจากแม่สุกรที่แท้งลูก สุกรที่แท้งหรือตายแรกคลอด ซีรั่มของลูกสุกรป่วยหรืออวัยวะ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ทอนซิล ม้าม ปอด หรือส่งทั้งตัว โดยแช่เย็นในกระติกน้ำแข็ง และนำส่งทันที  ถ้าไม่สามารถส่งตรวจได้ในวันนั้นให้เก็บแช่ช่องแข็งและควรส่งตรวจภายใน  3 วัน โดยส่งตรวจได้ที่ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบพื้นที่

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน