น่าไปเยือน“เทศกาลกินข้าวใหม่ปูมัน เมืองพระกันทรวิชัย”

247

12 พ.ย.63/ ที่วิสาหกิจชุมชนมันปูยายหลาน บ้านหนองอิตื้อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน “ เทศกาลกินข้าวใหม่ปูมัน เมืองพระกันทรวิชัย” โดยมี นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอกันทรวิชัยเข้าร่วม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน คือ การลงแขกเกี่ยวข้าว การจับปูนาในนาข้าว และการแปรรูปอาหารจากปูนา รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นที่โดดเด่นของดีอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

นายนันทวิทย์ นาคแสง นอภ.กันทรวิชัย  เปิดเผยว่า อำเภอกันทรวิชัย มีเขตการปกครอง 10 ตำบล 143 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 238,184 ไร่ มีพื้นที่ปลูกข้าว 147,786 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ข้าว ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ รวม 277 แห่ง โดยเป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลศรีสุข จำนวน 36 แห่ง

สำหรับวิสาหกิจชุมชนมันปูยายหลาน ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 มีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน 9 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 30 คน การประกอบกิจกรรมของกลุ่ม ได้แก่ การเลี้ยงปูนาและรับซื้อปูนา เพื่อนำมาแปรรูปเป็นมันปูนา ปอเปี้ยะมันปูนา และการทำเครื่องนอนจากนุ่น โดยการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผลิตมันปูนา ผลิตได้ 7,000 กระป๋อง/ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 700,000 บาท/ปี แปรรูปจากน้ำหนักปูสด จำนวน 3.5 ตัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง จากปูนาที่เคยเป็นศัตรูของข้าว แต่เกษตรกรได้จับปูนาที่มีอยู่ในแปลงนาและเลี้ยงไว้ตามวิถีธรรมชาติ โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การลงแขกเกี่ยวข้าว การจับปูในนาข้าว และการแปรรูปอาหารจากปูนา

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน