รมช.มนัญญา มอบเงินเยียวยาชาวสวนลำไยกำแพงเพชร

138

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  พร้อม นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  มอบเงินชดเชยเยียวยาชาวสวนลำไย ผ่านตัวแทนจาก 11 อำเภอ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดปัญหาด้านราคาและตลาดรองรับ ซึ่งเกษตรกรบางส่วนประสบปัญหาขาดทุน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยฤดูกาลผลิต 2563 ให้กับเกษตกรชาวสวนลำไยกว่า 200,000 ครัวเรือน  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ เพื่อช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร  ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรมีเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับการเยียวยาดังกล่าว  จำนวน 1,176 ราย

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  โดยมอบหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลักดันให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจประกอบอาชีพการเกษตรและกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อให้มีความใกล้ชิดกับครอบครัว ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรมีผู้สนใจสมัคร 85 ราย มีสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ 9 แห่ง ในปี 2563   ได้มีการจัดอบรมตามโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน กิจกรรมพบปะสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านการเกษตร ลงพื้นที่เรียนรู้ในแปลงเกษตรของลูกหลานเกษตรกรต้นแบบ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการผลิตและการตลาด โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่การเกษตรของตนเอง

จากนั้นพบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวนันทพร สุขสำราญ อายุ 33 ปี หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ ชาวอำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า เรียจบการศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ เคยทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ลาออกกลับบ้านมาปรับเปลี่ยนจากการทำไร่อ้อยอุตสาหกรรมมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 100 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย กล้วย น้อยหน่า ฝรั่ง มะพร้าวน้ำหอม และที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม  จำหน่ายภายใต้ชื่อ “ไร่สุขสำราญ”  ภายใพื้นที่ทำเกษตรผสมผสานของตนเองได้วางระบบการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำตลอดทั้งปี ปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีสระน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ เลี้ยงปลาและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน ปรับพื้นที่ลุ่มให้เป็นแปลงนาเกษตรอินทรีย์ มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานผลผลิตโดยการสร้างเครือข่ายเกษตรกรใช้ตลาดนำการผลิต จำหน่ายผลผลิตทางช่องทางออนไลน์ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 2,000 – 3,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดแสดงผลการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ของสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563 เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่เชื่อมโยงตลาดระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดต่าง ๆ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของแต่ละสหกรณ์มาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป

กานต์ เหมสมิติ รายงาน