‘สุชาติ’ มอบ เลขาฯ ติดตามผลJOB EXPO & Co – Payment จ.ชลบุรี

147

11พ.ย.63/ เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ JOB EXPO THAILAND 2020 จังหวัดชลบุรี และโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment)

เลขานุการรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า   รมว.แรงงาน ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน และจัดทำ Model ในรูปแบบของจังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้รายงานผลการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะๆ ทั้งนี้ อาจจะขอให้ส่วนกลางปรับปรุงระบบโดยกรมการจัดหางานแจ้งรายชื่อผู้สมัครงาน แยกตามวุฒิการศึกษา ส่งให้จังหวัดเพื่อให้มีการส่งต่อข้อมูลในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดต่อไป

ในส่วนของผลการบรรจุงานของจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พบว่า มีตำแหน่งงานว่างที่ส่งเข้าร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จำนวน 25,642 อัตรา บรรจุงานได้ 3,472 คน สำหรับผลการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment) มีสถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างรวม 217 แห่ง จำนวน 3,558 อัตรา มีผู้สมัครงานแล้วรวม 1,264 คน

กานต์ เหมสมิติ รายงาน