กตต.จัดอบรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ไม่ทำผิดกฎหมาย

196

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร จัดอบรมโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง มีผู้สมัครมาอบรมอย่างคึกคัก

11พ.ย.63/ ที่หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.ที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร น.ส.จุฑามาศ จันโท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สกลนคร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ สมาชิกสภา อบจ.สกลนคร ทั้งนี้ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัคร นายก อบจ.และ สมาชิกสภา อบจ.สกลนครโดยจะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สกลนคร จึงได้ดำเนินการให้ความรู้ที่เท่าทัน ในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึก เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม

สำหรับผู้สมัคร นายก อบจ.สกลนคร มีทั้งหมด 6 คน คือ เบอร์ 1 นายชัยมงคล ไชยรบ กลุ่มคิดต่างสร้างเมือง เบอร์ 2 นายชูพงศ์ คำจวง กลุ่มเพื่อไทยสกลนคร เบอร์ 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล กลุ่มก้าวหน้า เบอร์ 4 นายวิชัย สีนุเดช ผู้สมัครอิสระ เบอร์ 5 นางกัญญภัค ศิลปรายะ กลุ่มตุ้มโฮมไทสกล เบอร์ 6 นายวีรศักดื พรหมภักดี กลุ่มคนสกล ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.สกลนคร ซึ่งมีจำนวน 36 เขตเลือกตั้ง มีผู้มาสมัครทั้งหมด 177 คน ในจำนวน 18 อำเภอ

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน