ผ่านภาค ก. เตรียมตัวให้พร้อม กสร.เตรียมสอบบรรจุเป็น “ข้าราชการ” 40 อัตรา

239

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เตรียมเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปริญาตรีทุกสาขา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.บัญชี/การเงินและการธนาคาร) และเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.ทุกสาขา) รวม 40 อัตรา โดยต้องสอบผ่านภาค ก. สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เริ่ม 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563 นี้

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรมเตรียมดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา รวมทั้งสิ้น 40 อัตรา ซึ่งจะบรรจุไปปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไว้ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน รับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขา ปฏิบัติงานด้านวิชาการตามภารกิจของกรมในการคุ้มครองดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือการเงินและการธนาคาร ปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี รวมถึงรายละเอียดในการทำงบประมาณประจำปีของกรม และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียน จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารต่าง ๆ
นายอภิญญา กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้ารับราชการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่เว็บไซต์ http://labour.jobthaigov.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ” ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านประกาศการรับสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://personnel.labour.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2246 2770