เกาะติดประมงพื้นบ้าน จ.กระบี่

329

“กท.เกษตร”ขับเคลื่อนสร้างชุมชนเข้มแข็งฝั่งทะเลอันดามัน ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เกาะติดประมงพื้นบ้านหวังพัฒนาต่อยอดสู่โครงการ Fisherman ‘s village resort นำร่อง พร้อมร่วมรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไข หวังผลส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของประมงพื้นบ้าน ชุมชนชาวประมงเกาะปู ตำบลศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัทศิริคุณ กระบี่ จำกัด ผู้จำหน่ายสัตว์น้ำชั้นนำ พร้อมพบปะชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่โครงการ Fisherman ‘s village resort นำร่อง

ขณะเดียวกันยังร่วมรับฟังปัญหา และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ให้เป็นไปตามนโยบายการตลาดนำการผลิต เชื่อมโยง และสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในวิถีชุมชนประมง สู่ตลาดอย่างยั่งยืน ตามมาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน