เกษตรสกลฯชวนชาวนาลงทะเบียนก่อนเก็บเกี่ยว

318

เกษตรจังหวัดสกลนคร เชิญชวนชาวนาที่ตกหล่น มาลงทะเบียนเกษตรกรก่อนการเก็บเกี่ยว พร้อมสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ขณะที่ชาวนาสกลนคร มาลงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 187,752 ครัวเรือน รวมเนื้อที่ 2,232,147 ไร่

วันที่ 10 พ.ย. 2563 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร โดย สนง.เกษตรจังหวัด รับผิดชอบเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้หลังจากปลูกข้าว 15 วัน โดยแจ้งลงทะเบียนที่เกษตรอำเภอ/ตำบลทุกแห่ง แบ่งเป็นการลงทะเบียนรายใหม่ และการปรับปรุงทะเบียน เช่น การเปลี่ยนพันธุ์ข้าวในการเพาะปลูก

ปัจจุบัน จังหวัดสกลนครมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลงทะเบียนแล้ว จำนวน 187,752 ครัวเรือน พื้นที่ 2,232,147 ไร่ ในส่วนของเกษตรที่ยังตกหล่น สามารถเข้ามายื่นลงทะเบียนเกษตรกรก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอ/ตำบล โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันฯ ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน สำหรับกำลังการผลิตข้าวของ จ.สกลนคร แบ่งเป็น ปี 61/62 ผลิตได้ 763,207 ตัน และ ปี 62/63 ผลิตได้ 748,984 ตัน ในปีนี้ ผลผลิตข้าวคาดว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่เป็นใจ ฝนตกพอประมาณ และไม่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างเช่นปีก่อนๆ ในส่วนของการจ่ายเงินเป็นหน้าที่ของทาง ธกส. และกำหนดราคากลางประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์

เกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 5.1 หมื่นล้าน เพื่อประกันราคาข้าว ปี 2563/2564 แบ่งเป็น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน  และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน

สำหรับมาตรการคู่ขนาน ประกอบด้วย สินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ระยะโครงการ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันของเกษตรกร ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2565 และการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท ระยะเวลาโครงการถึง พฤษภาคม 2564

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน