กทม.เขย่าเยาวราช!ยกระดับดึงท่องเที่ยว

180

กทม.เตรียมปรับโฉมใหม่พื้นที่ทำการค้าถนนเยาวราชและถนนข้าวหลาม ระบุหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณย่านเยาวราชเพื่อยกระดับขึ้นไปอีกตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

10พ.ย.63/นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้ค้าบริเวณถนนเยาวราชและถนนข้าวหลาม เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณย่านเยาวราช โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตสัมพันธวงศ์ และผู้ค้าจุดผ่อนผัน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเยาวราช ชั้น 5 อาคาร 2 เขตสัมพันธวงศ์

สืบเนื่องตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 ข้อ 2 ได้ยกเว้นการประกาศบังคับใช้กับพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณถนนข้าวสารและถนนเยาวราช และพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้างต้น

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด และโดยย่านถนนเยาวราชเป็นพื้นที่สำคัญ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกว่าเป็นย่านไชน่าทาวน์ของเมืองไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ เป็นแหล่งการค้าที่สำคัญ โดยเฉพาะร้านอาหารที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงในระดับโลก รวมถึงอาหารริมทางที่หลากหลาย ยังผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่นและประเทศด้วย

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การทำการค้าย่านถนนเยาวราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ วิถีชุมชน ภาพลักษณ์ของประเทศและของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประโยชน์สาธารณะในการสัญจรของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 42 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 รวมทั้งสาระบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณย่านถนนเยาวราช ประกาศ ณ วันที่ 21 ส.ค.2563

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้กรุงเทพมหานครได้เชิญผู้ค้าบริเวณถนนเยาวราชและถนนข้าวหลาม มาประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกัน ซึ่งในบริเวณนี้เป็น 1 ใน 2 จุด จุดแรกคือ ถนนข้าวสาร จุดที่ 2 คือ ถนนเยาวราช ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงเพื่อยกระดับขึ้นไปอีก เนื่องจากบริเวณถนนเยาวราชเป็นพื้นที่สำคัญ ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างรู้จักว่าเป็นย่านไชน่าทาวส์ของเมืองไทย

ที่ผ่านมาบริเวณถนนข้าวสารได้ดำเนินการปรับปรุงไปแล้ว โดยจะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐคือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ หรือ สวทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านออกแบบนวัตกรรม ซึ่งมาช่วยในการออกแบบรถเข็น ให้มีรูปแบบที่สวยงาม ถูกสุขอนามัย เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังมีบ่อดักไขมัน นอกจากนี้ทางสวทช. จะช่วยออกค่าใช้จ่ายประมาณ 60% โดยเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

ส่วนผู้ค้าจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ ซึ่งในส่วนนี้ทางธนาคารออมสินจะช่วยในเรื่องสินเชื่อระยะยาวและราคาถูก รวมถึงให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยินดีรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นร่ม เต็นท์ หรือรถเข็น หลังจากปีใหม่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณถนนเยาวราช ซึ่งจะเป็นรถเข็นรูปแบบลักษณะเดียวกัน จากการประชุมร่วมกันในวันนี้ผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อีกทั้งผู้ค้าได้ใช้พื้นที่สาธารณะทำการค้าขายมานาน ควรมีการคืนบางส่วนให้กับสังคมบ้างเช่นกัน นอกจากนี้ได้ชี้แจงในเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน ย่านพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณย่านเยาวราช ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศเมื่อเดือนส.ค.63 โดยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการปรับเปลี่ยนจุดทำการค้าทั้งหมดให้เข้ากับระเบียบใหม่โดยเร็วที่สุดต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน