อพท.6 จับมือพันธมิตรขับเคลื่อนเมืองเก่าน่าน

151

9 พ.ย.63/ที่ห้องประชุม Convention Hall  โรงแรมดิเอ็มเพรส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับจังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ แถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล  (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ ต.นาชาว

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า จ.น่าน เป็น 1 ใน 6 พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบไปด้วย หมู่เกาะช้าง และพื้นที่เชื่อมโยง จ.ตราด พัทยา จ.ชลบุรี สุโขทัย เลย สุพรรณบุรี และเมืองเก่าน่าน โดย อพท.ดำเนินการพัฒนาพื้นที่พิเศษทั้ง 6 ตามแนวทางการท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ที่ให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All ซึ่งจะเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยวของเมืองไทย เพื่อเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางสภาพร่างกาย ทั้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพราะคนกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มักไปเที่ยวกันแบบครอบครัว หรือมีผู้ติดตามเป็นหมู่คณะ

“การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองเก่าน่านได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่นึกถึงความสมดุล และความสมบูรณ์ของการเป็นอารยสถาปัตย์  ตอกย้ำความเป็น 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวสุดยอดยั่งยืนของโลก (Sustainable Destinations TOP 100) ซึ่ง จ.น่าน ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรระดับโลกในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ความเสมอภาค เป็นธรรม และความยั่งยืน” ดร.ชูวิทย์ กล่าว

นายสุขสันต์  เพ็งดิษฐ์  ผู้จัดการ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 กล่าวว่า การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.น่าน โดยมีเป้าหมายให้ จ.น่านเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก หรืออารยสถาปัตย์ เพื่อให้คนทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ และเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ โดยสะดวก ปลอดภัย สามารถรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล (Tourism for All)

นายสุรพล เธียรสูตร  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จ.น่าน กล่าวว่า การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย และ จ.น่าน เทศบาลเมืองน่านจึงได้ขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆใน จ.น่าน มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว วัดภูมินทร์ และที่วัดสวนตาล ซึ่งมีอารยสถาปัตย์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งมวลได้ แต่ในบางสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานอาจยังติดขัดเรื่องกฎหมาย จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุง  อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีหัวใจในการแบ่งปันในจิตใจ เราจะก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน