อบรม สร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิ

148

8พ.ย.63/ ที่หอประชุม โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตกรรม หรือ จิสด้า จัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ มาใช้ในการจัดเก็บ ลงข้อมูลขั้นตอนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรเพื่อจัดทำ QR Code ของผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร มี ผศ.ดร.วสัน ปินะเต รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย จากพื้นที่ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้ารับการอบรมและจัดทำข้อมูลเป็นจำนวนมาก

 

นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ จิสด้า กล่าวว่า ทางจิสด้า ดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการและสร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ที่เกษตรเพาะปลูก ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว และการนำไปบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อจะได้จัดทำเป็น QR Code ติดบนฉลากผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ได้นำไปสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิให้สูงขึ้น และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยการอบรมและส่งเสริมการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ / เชาว์. เฉยฉิว. มหาสารคาม รายงาน