ผู้ต้องขัง ผ่านอบรม “โคก หนอง นา รุ่นที่ 4” รับเกียรติบัตร

154

6พ.ย.63 /ที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นายผล  ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนพระองค์  ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขัง ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน  “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์  รุ่นที่ 4   ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการนี้  โดยมี นายประมวล พูลสวัสดิ์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและมีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม

มีผู้เข้ารับการฝึก เป็นผู้ต้องขังชาย 66 คน และผู้ต้องขังหญิง 4 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563  แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่ตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ ขั้นที่ 3การสรุปและประเมินผล จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข  จ.อุตรดิตถ์/ รายงาน