BLCP สร้างโลกสีเขียวเปลี่ยนหลอดไฟลดใช้พลังงาน

105

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) กล่าวว่า BLCP ริเริ่มโครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟ ลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ. 2563) รวม 9 ปีต่อเนื่อง สามารถคำนวณการลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 82,726 วัตต์ หรือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 4,500,000 บาท (เฉลี่ยปีละประมาณ 500,000 บาท) และลดปริมาณคาร์บอนเป็นจำนวน 377 kg CO2/วัน  โดยบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้กับวัดและโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมจำนวน 53 แห่ง เช่น วัดตากวน วัดหนองแฟบ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน โรงเรียนวัดสำนักท้อน โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนสมบูรณาราม และโรงเรียนวัดชากหมาก เป็นต้น

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง BLCP กับวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดระยองและชาวจิตอาสา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาทักษะทางอาชีพให้แก่ ช่างเทคนิคไฟฟ้า และชาวจิตอาสา รวมทั้งยังเป็นโครงการที่มีส่วนให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน เกิดจิตสำนึกที่ดี

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน