ประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ

155

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมวัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดับเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายสไว นารีพล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน นายอนิรุทธิ์ สังยวน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดของภาคเหนือ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้นำเรื่องเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การสร้างตลาดกลางยางพารา เขตภาคเหนือ การสร้างโรงงานผลิตน้ำยางข้นเขตภาคเหนือ สรุปผลการดำเนินงานของ กยท. เขตภาคเหนือ ปี 2563 การขอรับเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืม ตามมาตรา 49 (3) ประจำปีงบประมาณ 2564 เงินกู้ยืม ตามมาตรา 49 (5) ประจำปึงบประมาณ 2564 การใช้จ่ายเงินสนับสนุนตามมาตรา 49 (6) ประจำปี 2564 การศึกษาดูงานของกรรมการเครือข่ายระดับเขต ประจำปึงบประมาณ 2564 โครงการถนนยางพาราดินซีเมนต์ ประจำปี 2564 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือการดำเนินงานตามโครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ

จากนั้นภาคบ่าย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อแลกเปลี่ยน และเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร ณ สวนยางพารา บ้านน้ำใส ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น  จ.น่าน/รายงาน