มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

204

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ในที่ประชุมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่10/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563  โดยมีนายชลธี  ยังตรง  ผวจ.ยโสธรเป็นประธาน และนางพวงคำ  ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน มีรายละเอียดดังนี้ 1.โล่รางวัลและเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย ได้แก่1.1 ระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับดีเด่น ได้แก่ นายนิติกร  ละคร โรงเรียนเลิงนกทา1.2 ระดับประถมศึกษา  ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย ได้แก่  เด็กหญิงชลธิรศน์  วงษ์สุวรรณ  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 2 เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ.2563  ได้แก่  โรงเรียนเลิงนกทาและโรงเรียนอนุบาลยโสธร

สุธา บรรตานึก จ.ยโสธร/รายงาน