วพบ.จักรีรัช พัฒนานักศึกษาด้านภูมิปัญญาไทย

58

วันที่ 28 ต.ค. ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รายวิชาภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่น 23 โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเขต อ.บ้านโป่ง เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และทักษะทางปัญญา ส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจหลัก สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมสุขภาพชุมชนได้ ร่วมพัฒนาความรู้ในการดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาไทย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน