ศูนย์คริสเตียนฯ พาเด็กพิเศษลงเล่น “น้ำพุร้อน”

186

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.63 นางสาววราภรณ์ ขันธ์เขียว ผู้อำนวยการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) ร่วมกับ ห้องเรียนคู่ขนาน (รร.ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว) และ กลุ่มเมาไม่ขับ พาเด็กพิเศษ รวมกว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ภาคเรียนที่ 1/ 2563 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเจตนคติเชิงบวกต่อคนพิการและความพิการ  ร่วมกิจกรรมนันทนาการ การละเล่นต่างๆ รวมถึงการลง เล่นน้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย  รับประทานอาหารร่วมกัน  สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานให้กับเด็กพิเศษที่มาร่วมกิจกรรม  ณ บริเวณบ่อน้ำพุร้อนแม่อุมลอง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ หรือ  CDPD เป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานร่วมกับ คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติ๊สท์ในประเทศไทย (Thailand Karen Baptist Convention) ด้านการช่วยเหลือเด็ก-เยาวชนที่พิการและครอบครัวที่ด้อยโอกาส ในด้านต่างๆ เช่น การบำบัดฟื้นฟู บริการเสริมทักษะทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษและเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการศึกษาเฉพาะทางและพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ครอบครัวเด็กพิการ ส่งเสริมความรู้ในชุมชน ในโรงเรียน ในสื่อวิทยุ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ และศาสนา มาตั้งแต่ ปี 2544   ดำเนินงานในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จ.แม่ฮ่องสอน   อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน