น่านเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงพุทธ (ไวท์วิลลา )บ้านเมตตาธรรม

แชร์

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น.ที่บ้านเมตตาธรรม  ตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน  นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.น่าน เป็นประธานพิธีเปิดหมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ (ไวท์วิลลา )บ้านเมตตาธรรม  หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม เป็นสาขาปฏิบัติ ธรรมของ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง มีคุณแม่บัวล้อม หารต๊ะ   เป็นประธานผู้ก่อตั้ง และประธานคณะผู้ปฏิบัติธรรม  โดย มีเจ้าคุณพระสุนทรมุนี  ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง และเจ้าคุณ พระชยานันทมุนี  ผศ. ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง เมตตาให้การอุปถัมภ์ มาโดยตลอด มีผู้ปฏิบัติธรรมที่มาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยประมาณ 2,000 คน มีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่อาศัย 50 ครัวเรือน

บ้านเมตตาธรรม สร้างขึ้นเมื่อปี 2555  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้มาปฏิบัติธรรมที่มีความศรัทธาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนา ที่ได้มาร่วมสร้างพระมหาเจดีย์พระเมตตาศรีอริยเมตไตรย ณ พุทธสถาน ลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม จากหลากหลายจังหวัด ได้มาสร้างหมู่บ้านผู้รักษาศีล 5 อาศัยอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักศีลเป็นวิถีการดำเนินชีวิต บนหลักความพอเพียง ทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติธรรม และการทำงานสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีประธานผู้ก่อตั้ง คือ มหาอุบาสิกาคุณแม่ บัวล้อม หารต๊ะ  หมู่บ้าน ก่อสร้าง ด้วยทุนทรัพย์ และแรงกาย ของผู้ปฏิบัติธรรม เป็นหมู่บ้านที่สามารถพึ่งตนเอได้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ผักผลไม้และสมุนไพรเพื่อการบริโภค และร่วมกันประกอบอาชีพที่สุจริต โดยใช้หลักของศีล 5 และหลักเมตตาธรรมในการอยู่ร่วมกัน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน /รายงาน


แชร์